Index

MEMCHK
การจัดการหน่วยความจำ
stderr
การจัดกระทำความผิดพลาด
wc_boolean
แบบชนิด
wc_dict_delete
คลาส WcDict
wc_dict_destory
คลาส WcDict
wc_dict_init
คลาส WcDict
WC_DICT_ITER_ACTIVE
คลาส WcDictIter
WC_DICT_ITER_DEAD
คลาส WcDictIter
WC_DICT_ITER_I_INUSE
คลาส WcDictIter
WC_DICT_ITER_I_RESET
คลาส WcDictIter
wc_dict_iter_pos_posid
คลาส WcDictIterPos
wc_dict_iter_posid2str
คลาส WcDictIterPos
wc_dict_load
คลาส WcDict
wc_dict_new
คลาส WcDict
wc_dict_root
คลาส WcDict
WC_ERR_FILE
การจัดกระทำความผิดพลาด
WC_FALSE
แบบชนิด
WC_HALT
การจัดกระทำความผิดพลาด
WC_NEW
การจัดการหน่วยความจำ
WC_NEW_STR
การจัดการหน่วยความจำ
WC_NODE_TYPE_BIN
คลาส WcDictIter
WC_NODE_TYPE_POS
คลาส WcDictIter
WC_NODE_TYPE_SEQ
คลาส WcDictIter
WC_NODE_TYPE_START
คลาส WcDictIter
WC_RENEW
การจัดการหน่วยความจำ
WC_RET_CHECK
การจัดกระทำความผิดพลาด
WC_RET_ERROR
การจัดกระทำความผิดพลาด
WC_RET_NORMAL
การจัดกระทำความผิดพลาด
WC_STATUS
การจัดกระทำความผิดพลาด
WC_STR_DUP
การจัดการหน่วยความจำ
WC_TRUE
แบบชนิด
wc_uchar
แบบชนิด
wc_uint32
แบบชนิด
wc_wcbyte
แบบชนิด
WcDict
คลาส WcDict
WcDictIter
คลาส WcDictIter
WcDictIterPos
คลาส WcDictIterPos
WcDictIterStatus
คลาส WcDictIter
WcNodeType
คลาส WcDictIter
WcWordunitMap
คลาส WcWordunitMap
การจัดการหน่วยความจำ
การจัดการหน่วยความจำ
การจัดกระทำความผิดพลาด
การจัดกระทำความผิดพลาด
การสร้าง
WcDict
คลาส WcDict
การทำลายวัตถุ
WcDict
คลาส WcDict
การบรรจุพจนานุกรมเข้าสู่หน่วยความจำ
คลาส WcDict
การนำตัวเลื่อนมาจากพจนานุกรม
คลาส WcDict
การแปลโปรแกรม
การสร้างโปรแกรมประยุกต์โดยเอพีไอสำหรับภาษาซี
การสร้าง
WcDictIter
คลาส WcDictIter
การเลื่อน
WcDictIter
คลาส WcDictIter
การสร้าง
WcDictIterPos
คลาส WcDictIterPos
คลาส
WcDict
คลาส WcDict
คลาส
WcDictIter
คลาส WcDictIter
คลาส
WcDictIterPos
คลาส WcDictIterPos
คลาส
WcWordunitMap
คลาส WcWordunitMap
ความผิดพลาด
การจัดกระทำความผิดพลาด
ค่าคงที่
WcDictIter
คลาส WcDictIter
สำหรับแสดงสถานของตัวเลื่อน
คลาส WcDictIter
สำหรับแสดงสถานะการใช้งานของตัวชี้ในกรณีที่มีการบีบอัดอุปสรรค
คลาส WcDictIter
สำหรับแสดงแบบชนิดของข้อมูลในพจนานุกรมที่ตำแหน่งที่ตำเลื่อนอยู่
คลาส WcDictIter
ตัวอย่าง
WcDict
คลาส WcDict
WcDictIterPos
คลาส WcDictIterPos
พจนานุกรม
พจนานุกรม
ราก
คลาส WcDict
แบบชนิดพื้นฐาน
แบบชนิด
แบบชนิด
WcDictIter
คลาส WcDictIter
แมโคร WC_NEW_N
การจัดการหน่วยความจำ
โครงสร้าง
WcDict
คลาส WcDict
WcDictIter
คลาส WcDictIter
WcDictIterPos
คลาส WcDictIterPosVee Satayamas 2003-03-02