คลาส WcDictIter

วัตถุ WcDictIter ทำหน้าที่เลื่อนไปบนตำแหน่งต่างบนพจนานุกรม (WcDict)Vee Satayamas 2003-03-02